Innehållsförteckning:

Artikel 1 - Definitioner

Artikel 2 - Företagarens identitet

Artikel 3 - Tillämpning

Artikel 4 - Erbjudandet

Artikel 5 - Avtalet

Artikel 6 - Ångerrätt

Artikel 7 - Kostnader vid återkallelse

Artikel 8 - Uteslutningsrätt till ångerrätt

Artikel 9 - Priset

Artikel 10 - Överensstämmelse och garanti

Artikel 11 - Leverans och utförande

Artikel 12 - Varaktighet transaktioner: varaktighet, annullering och förnyelse

Artikel 13 - Betalning

Artikel 14 – Klagomålsförfarande

Artikel 15 - Tvister

Artikel 16 - Ytterligare eller avvikande bestämmelser

 

Artikel 1 - Definitioner

I dessa villkor:

 1. Betänketid : den period inom vilken konsumenten (B2C) kan utnyttja sin ångerrätt; inte tillämpligt för  Business to Business  (B2B);
 2. Konsument : den fysiska person som  inte agerar i utövandet av ett yrke eller verksamhet  och som ingår ett distansavtal med företagaren B2C;
 3. Dag : kalenderdag;
 4. Varaktighetstransaktion : ett distansavtal avseende en serie produkter och/eller tjänster, vars leverans- och/eller köpskyldighet är spridd över tiden;
 5. Hållbar databärare : alla medel som gör det möjligt för konsumenten eller företagaren att lagra information som är riktad till honom personligen på ett sätt som möjliggör framtida konsultation och oförändrad återgivning av den lagrade informationen.
 6. Ångerrätt : möjligheten för konsumenten (B2C) att häva distansavtalet inom ångerfristen,  ångerrätten gäller inte  (B2B);
 7. Modellformulär : modellformuläret för ångerrätt som företagaren ställer till förfogande som en konsument kan fylla i när denne (B2C) vill utnyttja sin ångerrätt.
 8. Entreprenör : den fysiska eller juridiska person som erbjuder produkter och/eller tjänster på distans till konsumenter och företagskunder;
 9. Distansavtal : ett avtal där det, inom ramen för ett av företagaren organiserat system för distansförsäljning av produkter och/eller tjänster, exklusivt utnyttjas en eller flera tekniker för distanskommunikation fram till och med avtalets ingående;
 10. Teknik för distanskommunikation : medel som kan användas för att sluta avtal, utan att konsument, företagskund och företagare har träffats i samma rum samtidigt.
 11. Allmänna villkor : de nuvarande allmänna villkoren för företagaren.
 12. B2C:  Business to Consumer (konsumentlagstiftning gäller)
 13. B2B:  Business to Business (konsumentlagstiftning inte tillämplig)

 

Artikel 2 - Företagarens identitet

Interioshops BV

Interioshops BV
Cornelis Houtmanstraat 24
7825VG Emmen
Nederländerna

Telefonnummer: +31-(0)85-0437291 (mån/fre 9:00 - 17:00)
E-postadress:   [email protected]
Handelskammarens nummer: 59942797
momsregistreringsnummer: NL853704235B01

 

 Artikel 3 - Tillämpning

 1. Dessa allmänna villkor gäller för varje erbjudande från företagaren och för varje distansavtal som ingås och beställningar mellan företagare och privatkonsument (B2C) och mellan företagare och företagskund (B2B);
 2. Innan distansavtalet ingås kommer texten i dessa allmänna villkor att göras tillgänglig för konsumenten (B2C) och företagskund (B2B). Om detta inte rimligen är möjligt, innan distansavtalet ingås, kommer det att anges att de allmänna villkoren kan ses hos företagaren och att de kommer att skickas kostnadsfritt så snart som möjligt på begäran av konsumenten .
 3. Om distansavtalet ingås elektroniskt, i strid med föregående stycke och innan distansavtalet ingås, kan texten i dessa allmänna villkor göras tillgänglig för konsumenten elektroniskt på ett sådant sätt att konsumenten enkelt kan lagras på en hållbar databärare. Om detta inte rimligen är möjligt kommer det innan distansavtalet ingås att anges var de allmänna villkoren kan granskas elektroniskt och att de kommer att skickas kostnadsfritt på begäran av konsumenten elektroniskt eller på annat sätt.
 4. För det fall särskilda produkt- eller tjänstevillkor gäller utöver dessa allmänna villkor gäller andra och tredje styckena i tillämpliga delar och konsumenten kan alltid åberopa den för honom mest förmånliga tillämpliga bestämmelse vid motstridiga allmänna villkor och förhållanden. är.
 5. Om en eller flera bestämmelser i dessa allmänna villkor vid något tillfälle är helt eller delvis ogiltiga eller ogiltigförklaras, kommer avtalet och dessa villkor i övrigt att gälla och bestämmelsen i fråga kommer omedelbart att ersättas i samråd av en bestämmelse som har innebörden av originalet så nära som möjligt.
 6. Situationer som inte regleras i dessa villkor måste bedömas "i andan" i dessa villkor.
 7. Osäkerheter om förklaringen eller innehållet i en eller flera bestämmelser i våra villkor måste förklaras "i andan" i dessa villkor.

 

Artikel 4 - Erbjudandet

 1. Om ett erbjudande har en begränsad giltighetstid eller är föremål för villkor kommer detta uttryckligen att framgå av erbjudandet.
 2. Erbjudandet är utan förpliktelser. Företagaren har rätt att ändra och anpassa utbudet.
 3. Erbjudandet innehåller en fullständig och korrekt beskrivning av de produkter och/eller tjänster som erbjuds. Beskrivningen är tillräckligt detaljerad för att konsumenten ska kunna göra en korrekt bedömning av erbjudandet. Om företagaren använder bilder är dessa en sann representation av de produkter och/eller tjänster som erbjuds. Uppenbara misstag eller fel i erbjudandet binder inte företagaren.
 4. Alla bilder, specifikationer och data i erbjudandet är vägledande och kan inte ge upphov till ersättning eller upplösning av avtalet.
 5. Bilder som medföljer produkter är en sann representation av de produkter som erbjuds. Entreprenör kan inte garantera att de visade färgerna exakt matchar de verkliga färgerna på produkterna.
 6. Varje erbjudande innehåller sådan information att det är tydligt för konsumenten vilka rättigheter och skyldigheter som är knutna till att acceptera erbjudandet. Detta gäller särskilt:
  • priset exklusive skatter moms anges separat;
  • eventuella nettokostnader för fraktmoms som anges separat;
  • det sätt på vilket avtalet kommer att ingås och vilka åtgärder som krävs för detta;
  • om ångerrätten (B2C) gäller eller inte. (B2B) har ingen ångerrätt;
  • betalningssätt, leverans och fullgörande av avtalet;
  • perioden för godkännande av erbjudandet, eller den period inom vilken företagaren garanterar priset;
  • nivån på taxan för distanskommunikation om kostnaderna för att använda tekniken för distanskommunikation beräknas på en annan grund än den ordinarie grundtaxan för det kommunikationsmedel som används;
  • om avtalet arkiveras efter ingåendet, och i så fall hur det kan konsulteras av konsumenten (B2C);
  • det sätt på vilket konsumenten, innan avtalet ingås, kan kontrollera de uppgifter som han lämnat inom ramen för avtalet och, om så önskas, återställa dem;
  • alla andra språk på vilka avtalet, förutom nederländska, kan ingås;
  • de uppförandekoder som företagaren har underkastat sig och det sätt på vilket konsumenten och företagskunden kan läsa dessa uppförandekoder elektroniskt; och
  • distansavtalets minimilängd vid en långsiktig transaktion.

 

 Artikel 5 - Avtalet

 1. Med förbehåll för bestämmelserna i punkt 4 ingås avtalet vid tidpunkten för privatkonsumentens accept av erbjudandet och uppfyllandet av motsvarande villkor.
 2. Om privatkonsumenten (B2C) har accepterat erbjudandet elektroniskt kommer företagaren omedelbart att bekräfta mottagandet av godkännandet av erbjudandet elektroniskt. Så länge mottagandet av detta godkännande inte har bekräftats av företagaren kan konsumenten lösa upp avtalet. Om företagsköparen (B2B) har accepterat erbjudandet elektroniskt, bekräftar företagaren omedelbart mottagandet av godkännandet av erbjudandet elektroniskt. Detta (B2B)-avtal kan inte upplösas.
 3. Om avtalet ingås elektroniskt kommer företagaren att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkra elektronisk överföring av data och säkerställa en säker webbmiljö. Om konsumenten kan betala elektroniskt kommer företagaren att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder.
 4. Företagaren kan – inom rättsliga ramar – informera sig om huruvida konsumenten (B2C) eller företagsköparen (B2B) kan uppfylla sina betalningsförpliktelser, samt alla de fakta och faktorer som är viktiga för ett ansvarsfullt ingående av avtalet. . Om företagaren på grundval av denna utredning har goda skäl att inte ingå avtalet, har han rätt att avslå en beställning eller begäran med motivering eller att till genomförandet förena särskilda villkor.
 5. Företagaren kommer att skicka följande information med produkten eller tjänsten till konsumenten (B2C) och till företagsköparen (B2B), skriftligen eller på ett sådant sätt att den kan lagras av konsumenten på ett tillgängligt sätt på en hållbar data bärare:
 6. besöksadressen för företagarens etablering dit konsumenten kan gå med klagomål;
 7. under vilka villkor och på vilket sätt konsumenten kan utnyttja ångerrätten, eller ett tydligt uttalande om uteslutning av ångerrätten;
 8. informationen om garantier och befintlig service efter försäljning;
 9. informationen som ingår i artikel 4.3 i dessa villkor, om inte företagaren redan har lämnat denna information till konsumenten innan avtalet ingicks;
 10. kraven för uppsägning av avtalet (B2C) om avtalet har en löptid på mer än ett år eller är på obestämd tid.
 11. Vid en långsiktig transaktion gäller bestämmelsen i föregående stycke endast den första leveransen.
 12. Varje avtal ingås under villkoren för tillräcklig tillgång på de relevanta produkterna.

 Artikel 6 - Ångerrätt gäller inte för B2B.

Vid leverans av produkter till konsumenter (B2C):

 1. Vid köp av produkter har konsumenten möjlighet att häva avtalet utan att ange skäl under 14 dagar. Denna ångerfrist börjar dagen efter mottagandet av produkten av konsumenten eller en representant som i förväg utsetts av konsumenten och gjorts känd för företagaren.
 2. Under ångerfristen kommer konsumenten att hantera produkten och förpackningen varsamt. Han kommer endast att packa upp eller använda produkten i den utsträckning det är nödvändigt för att bedöma om han vill behålla produkten. Om han utnyttjar sin ångerrätt kommer han att returnera produkten med alla medföljande tillbehör och - om det är rimligt möjligt - i originalskick och förpackning (ingen öppnad förpackning) till företagaren, i enlighet med rimliga och tydliga instruktioner från entreprenören.
 3. Om konsumenten vill utnyttja sin ångerrätt är denne skyldig att göra detta till företagaren inom 14 dagar efter mottagandet av produkten. Konsumenten ska meddela detta med hjälp av modellformuläret. Efter att konsumenten har angett att han vill utnyttja sin ångerrätt ska kunden returnera produkten inom 14 dagar. Konsumenten ska bevisa att den levererade varan har returnerats i tid, till exempel genom avsändningsbevis.
 4. Om kunden inte efter utgången av de perioder som avses i punkterna 2 och 3 har meddelat att han önskar utnyttja sin ångerrätt resp. inte har returnerat produkten till företagaren är köpet ett faktum.
 5. Avbokningar för B2B är endast tillåtna efter samråd med RefurbishedMiller.com om de görs skriftligen och inom 24 timmar efter beställning. I händelse av avbokning är affärskunden skyldig RefurbishedMiller.com alla rimliga kostnader som uppkommit, utan att det påverkar RefurbishedMiller.coms rätt till ersättning för full skada. Icke-standardiserat lagermaterial och specialbeställt material kan inte returneras eller ångras av B2B, kort sagt en köpskyldighet.

När du tillhandahåller tjänster:

 1. När tjänster tillhandahålls har konsumenten möjlighet att lösa avtalet utan att ange skäl i minst 14 dagar från och med dagen för avtalets ingående.
 2. För att utnyttja sin ångerrätt kommer konsumenten att följa de rimliga och tydliga instruktioner som tillhandahålls av företagaren med erbjudandet och/eller senast i samband med leveransen.

 

 Artikel 7 - Kostnader vid uttag B2C och B2B

 1. Om konsumenten utnyttjar sin ångerrätt står kostnaderna för retur som högst. 

Vi använder följande returkostnader: 

Paketservice, tillbehör, monitorarmar, tangentbord och möss: 7,50 €

Skrivbord, skrivbord, små skåp, stolar: €40,00 - €75,00 

Stora skåp, bänk/duo skrivbord, mötesbord: €100 

 1. Om konsumenten har betalat ett belopp kommer företagaren att återbetala detta belopp så snart som möjligt, dock senast 14 dagar efter uppsägningen. Detta är under förutsättning att produkten redan har mottagits tillbaka av RefurbishedMiller.com, eller att avgörande bevis på fullständig retur kan skickas.
 2. Företagskunder (B2B) har ingen ångerrätt.

 

 Artikel 8 - Uteslutningsrätt till ångerrätt

 1. Företagaren kan utesluta konsumentens ångerrätt för produkter enligt beskrivning i punkterna 2 och 3. Undantaget från ångerrätten gäller endast om företagaren tydligt har angett detta i erbjudandet, åtminstone i tid för ingående av avtalet.
 2. Uteslutning av ångerrätten är endast möjlig för produkter:
 3. som har skapats av företagaren i enlighet med konsumentens specifikationer;
 4. som är tydligt personliga till sin natur;
 5. som inte kan återlämnas på grund av sin natur;
 6. för produkter där konsumenten har brutit förseglingen eller förpackningen.
 7. Uteslutning av ångerrätten är endast möjlig för tjänster:
 8. avseende boende, transport, restaurangverksamhet eller fritidsaktiviteter som ska utföras på ett visst datum eller under en viss period;
 9. vars leverans har påbörjats med konsumentens uttryckliga samtycke innan ångerfristen har löpt ut;
 10. Företagskunder (B2B) har ingen returrätt, inte för standardlagermaterial och inte standard specialbeställt material.

 

 Artikel 9 - Priset

 1. Under den giltighetstid som anges i erbjudandet kommer priserna på de produkter och/eller tjänster som erbjuds inte att höjas, förutom prisändringar till följd av förändringar i momssatser.
 2. Till skillnad från föregående stycke kan företagaren erbjuda produkter eller tjänster vars priser är föremål för fluktuationer på finansmarknaden och som företagaren inte har inflytande över, med rörliga priser. Detta beroende av fluktuationer och att eventuella angivna priser är riktpriser framgår av erbjudandet.
 3. Prishöjningar inom 3 månader efter avtalets ingående är endast tillåtna om de är en följd av lagstadgade föreskrifter eller bestämmelser.
 4. Prishöjningar från 3 månader efter avtalets ingående är endast tillåtna om företagaren har föreskrivit detta och:
 5. de är resultatet av rättsliga bestämmelser eller bestämmelser; eller
 6. konsumenten har rätt att häva avtalet med verkan från och med den dag då prishöjningen träder i kraft.
 7. De priser som anges i erbjudandet av produkter eller tjänster är exklusive moms.
 8. Alla priser är med reservation för tryck- och tryckfel. Inget ansvar accepteras för konsekvenserna av tryck- och sättningsfel. Vid tryck- och sättningsfel är företagaren inte skyldig att leverera varan enligt felaktigt pris.

 

 Artikel 10 - Överensstämmelse och garanti

 1. Företagaren garanterar att produkterna och/eller tjänsterna överensstämmer med avtalet, de specifikationer som anges i erbjudandet, rimliga krav på sundhet och/eller användbarhet och de lagbestämmelser som finns vid datumet för avtalets ingående och/eller statliga föreskrifter. . Om överenskommet garanterar företagaren även att produkten är lämplig för annat än normalt bruk.
 2. En garanti som tillhandahålls av företagaren, tillverkaren eller importören påverkar inte de lagliga rättigheter och anspråk som konsumenten kan göra gällande mot företagaren med stöd av avtalet.
 3. Eventuella defekter eller felaktigt levererade produkter ska rapporteras till företagaren skriftligen inom 24 timmar efter leverans. Retur av produkterna ska ske i originalförpackningen och i nyskick.
 4. Företagarens garantiperiod motsvarar tillverkarens garantiperiod. Företagaren ansvarar dock aldrig för produkternas slutliga lämplighet för varje enskild applikation av konsumenten, och inte heller för några råd angående användning eller tillämpning av produkterna.
 5. Garantin gäller inte om:
  • Konsumenten, kunden har själv installerat, reparerat och/eller redigerat de levererade produkterna eller låtit tredje part installera, reparera och/eller redigera dem;
  • De levererade produkterna har utsatts för onormala förhållanden eller på annat sätt är vårdslöst behandlade eller strider mot företagarens instruktioner och/eller har behandlats på förpackningen;
  • Felet är helt eller delvis en följd av föreskrifter som regeringen har satt eller kommer att sätta med hänsyn till arten eller kvaliteten på de material som används.

 Artikel 11 - Leverans och utförande

 1. Företagaren kommer att iaktta största möjliga omsorg vid mottagande och utförande av order på produkter och vid bedömning av ansökningar om tillhandahållande av tjänster.
 2. Leveransort är den adress som konsumenten har meddelat företaget.
 3. Med iakttagande av vad som anges i punkt 4 i denna artikel kommer företaget att utföra accepterade beställningar skyndsamt men senast 30 dagar, om inte konsumenten har samtyckt till en längre leveranstid. Om leveransen försenas, eller om en beställning inte kan eller endast delvis verkställas, meddelas konsumenten detta senast 30 dagar efter att han har lagt beställningen. Konsumenten har i så fall rätt att utan kostnad lösa upp avtalet. Konsumenten har inte rätt till ersättning.
 4. Alla leveranstider är vägledande. Konsumenten kan inte härleda några rättigheter från några angivna villkor. Överskridande av en villkor berättigar inte konsumenten till ersättning.
 5. I händelse av upplösning i enlighet med punkt 3 i denna artikel kommer företagaren att återbetala det belopp som betalats av konsumenten så snart som möjligt, men senast 14 dagar efter upplösningen.
 6. Om leverans av en beställd produkt visar sig vara omöjlig, kommer företagaren att sträva efter att göra en ersättningsvara tillgänglig. Senast vid leverans kommer det att rapporteras på ett tydligt och begripligt sätt att en ersättningsvara kommer att levereras. För ersättningsartiklar kan ångerrätten inte uteslutas. Kostnaderna för en eventuell returfrakt står för företagarens räkning.
 7. Risken för skada och/eller förlust av produkter åligger företagaren fram till leveranstillfället till konsumenten eller en i förväg utsedd representant och tillkännagiven för företagaren, om inte annat uttryckligen överenskommits.

 

 Artikel 12 - Varaktighet transaktioner: varaktighet, annullering och förnyelse

Annullering

 1. Konsumenten kan säga upp ett avtal som har ingåtts på obestämd tid och som sträcker sig till regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster, när som helst med iakttagande av överenskomna hävningsregler och en uppsägningstid om högst en månad.
 2. Konsumenten kan säga upp ett avtal som har ingåtts för en bestämd tid och som sträcker sig till regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster, när som helst mot utgången av bindningstiden, med iakttagande av överenskomna uppsägningsregler och en uppsägningstid om minst en månad.
 3. Konsumenten kan använda de avtal som avses i föregående stycken:
  • avboka när som helst och inte begränsas till avbokning vid en specifik tidpunkt eller under en specifik period;
  • åtminstone avbryta på samma sätt som de har ingåtts av honom;
  • alltid säga upp med samma uppsägningstid som företagaren bestämt för sig själv.

Förlängning

 1. Ett avtal som har ingåtts för en bestämd tid och som sträcker sig till regelbunden leverans av produkter (inklusive el) eller tjänster får inte tyst förlängas eller förnyas på viss tid.
 2. Till skillnad från föregående stycke får ett avtal som har ingåtts för viss tid och som sträcker sig till regelbunden leverans av dagsnyheter samt veckotidningar och tidskrifter tyst förlängas för en viss tid av högst tre månader, om konsumenten har tecknat detta förlängda avtal mot vid förlängningens utgång kan säga upp med en uppsägningstid om högst en månad.
 3. Ett avtal som har ingåtts för en bestämd tid och som sträcker sig till regelbunden leverans av produkter eller tjänster får endast tyst förlängas på obestämd tid om konsumenten när som helst kan säga upp sig med en uppsägningstid om högst en månad och en uppsägningstid om högst tre månader om avtalet sträcker sig till ordinarie, men mindre än en gång i månaden, leverans av dags-, nyhets- och veckotidningar och tidskrifter.
 4. Ett avtal med begränsad varaktighet för regelbunden leverans av dagstidningar, nyheter och veckotidningar och tidskrifter (provprenumeration eller introduktionsprenumeration) fortsätter inte tyst och upphör automatiskt i slutet av prov- eller introduktionsperioden.

Varaktighet

 1. Om ett avtal har en löptid på mer än ett år kan konsumenten säga upp avtalet när som helst efter ett år med en uppsägningstid om högst en månad, om inte skälighet och skälighet motsätter sig att avtalet sägs upp före utgången av den avtalade löptiden.

 

Artikel 13 - Betalning

 1. Om inte annat avtalats ska de belopp som konsumenten är skyldig betalas inom 7 arbetsdagar efter det att ångerfristen har börjat enligt artikel 6 punkt 1. Vid avtal om tillhandahållande av en tjänst börjar denna period efter konsumenten har fått bekräftelse på avtalet.
 2. Konsumenten är skyldig att omedelbart rapportera felaktigheter i betalningsuppgifter som lämnas eller uppges till företagaren.
 3. I händelse av utebliven betalning från konsumentens sida har företagaren rätt att, med förbehåll för lagliga begränsningar, debitera de rimliga kostnader som konsumenten har meddelats i förväg.
 4. Material levereras efter mottagande av betalning, om inte annat avtalats.
 5. Konsumenten (B2C), företagskund (B2B) har skyldighet att omedelbart rapportera felaktigheter i angivna eller angivna betalningsuppgifter till RefurbishedMiller.com .
 6. I händelse av utebliven betalning av konsumenten (B2C), företagskund (B2B), har firetdoek.nl rätt att, med förbehåll för juridiska begränsningar, debitera de rimliga kostnader som i förväg meddelats konsumenten (B2C) eller företagskund. (B2B).
 7. A) Du betalar med Ideal, om material finns i lager så skickas det inom 2-4 arbetsdagar.
 8. B) Du betalar med kreditkort, om material finns i lager så skickas det inom 2-4 arbetsdagar.
 9. C) Du betalar via banköverföring, efter mottagande av betalning och om material finns i lager så skickas materialet inom 2-4 arbetsdagar.
 10. D) Du har en specialbeställning, du får en faktura, eller en proformafaktura, efter att ha mottagit betalningen kommer materialet att levereras i samråd.
 11. E) Om material inte finns i lager kommer det material som beställts från leverantören, efter mottagande av betalning, att informera konsumenten (B2C) eller företagskund (B2B) när materialet levereras.

Artikel 14 – Klagomålsförfarande

 1. Företagaren har ett tillräckligt publicerat reklamationsförfarande och hanterar klagomålet i enlighet med detta reklamationsförfarande.
 2. Klagomål om genomförandet av avtalet ska lämnas fullständigt och tydligt beskrivna till företagaren inom 7 dagar efter att konsumenten har upptäckt bristerna.
 3. Klagomål som lämnas in till företagaren kommer att besvaras inom en period av 14 dagar från dagen för mottagandet. Om ett klagomål kräver en överskådlig längre handläggningstid svarar företagaren inom 14 dagars tid med ett mottagningsbesked och en indikation när konsumenten kan förvänta sig ett mer detaljerat svar.
 4. Om klagomålet inte kan lösas i ömsesidigt samråd uppstår en tvist som är föremål för tvistlösningsförfarandet.
 5. Klagomål som inte kan lösas genom ömsesidig överenskommelse ska konsumenten vända sig till Stichting WebwinkelKeur, som sedan kan medla. Om en lösning ännu inte har nåtts har konsumenten möjlighet att få sitt klagomål behandlat av Stichting GeschilOnline, vars beslut är bindande och både företagare och konsument accepterar detta bindande beslut. Det finns kostnader förknippade med att lämna in en tvist till denna tvistnämnd, som ska betalas av konsumenten till den berörda nämnden.
 6. Ett klagomål upphäver inte företagarens skyldigheter, om inte företagaren skriftligen anger annat.
 7. Om ett klagomål visar sig vara välgrundat av företagaren kommer företagaren, efter eget val, att byta ut eller reparera de levererade produkterna utan kostnad.

 

Artikel 15 - Tvister

 1. Endast holländsk lag gäller för avtal mellan företagaren och konsumenten som dessa allmänna villkor gäller. Även om konsumenten bor utomlands.
 2. Wiens försäljningskonvention gäller inte.

 

Artikel 16 - Ytterligare eller avvikande bestämmelser

Ytterligare eller avvikande bestämmelser från dessa allmänna villkor får inte vara till nackdel för konsumenten och ska registreras skriftligen eller på ett sådant sätt att de kan lagras av konsumenten på ett tillgängligt sätt på en hållbar databärare.

Meny
Mitt konto
Registrering
Make ordering even easier!
 • All your orders and returns in one place
 • The ordering process is even faster
 • Your shopping cart stored, always and everywhere
Registrering
Logga in
Or sign up here
Favorites
Du har inga artiklar i din önskelista.
Kundvagn
Du har inga artiklar i din kundvagn
Fortsätt handla
FILTER
Språk & Valuta
Valuta
EUR
$ USD
CHF CHF
kr SEK